Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Acţiuni notariale

Prezenţa personală la Ambasadă a solicitanţilor este OBLIGATORIE întrucât legislaţia Republicii Moldova nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor prin poştă, fax sau e-mail.

 

Programul de lucru este pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 08:30 – 12:30.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă.

Pentru PROGRAMARE, accesați

următorullink: https://ambasadarminspania.setmore.com

 

Autentificarea notarială a procurilor

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar sau permanent pe teritoriul Regatului Spaniei, care doresc să împuternicească o persoană, care-i va reprezenta interesele în Republica Moldova pe diferite probleme şi în cadrul diferitor instituţii, se prezintă PERSONAL la Ambasadă pentru autentificarea unor împuterniciri, cu prezentarea următoarelor documente:

  1. un act de identitate valabil al solicitantului (paşaport sau buletin de identitate + fişa de însoţire) în original + o fotocopie la data eliberării actului notarial;

  2. copia după actul de identitate (paşaport sau buletin de identitate) al persoanei care este împuternicită, cuprinzând (data, locul naşterii, adresa de domiciliu), datele de referinţă a actului de identitate – seria, numărul, data eliberării, cod personal, autoritatea emitentă.

 

Autentificarea notarială a declaraţiilor privind călătoria minorilor fără însoţirea părinţilor, solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Ambasadă cu următoarele acte:

  1. un act de identitate valabil al solicitantului (paşaport sau buletin de identitate + fişa de însoţire) în original + o fotocopie la data eliberării actului notarial paşaportul sau buletinul de identitate valabil, însoţit de o fotocopie;

  2. certificatul de naştere al minorului, în original + o fotocopie;

  3. fotocopia paşaportului valabil al minorului;

  4. fotocopia paşaportului valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei care urmează a fi împuternicită să călătorească cu minorul.

Autentificarea notarială a declaraţiilor
Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii se prezintă următoarele documente:

  1. act de identitate valabil (paşaport sau buletin de identitate + fişa de însoţire);

  2. informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se autentifică semnătura pe declaraţie;

Procurile sau declaraţiile sunt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular.

 

 

Autentificarea fotocopiilor
Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, se prezintă următoarele documente:

  1. act de identitate valabil (paşaport sau buletin de identitate + fişa de însoţire);

  2. originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei aduce la cunoştinţă cetăţenilor moldoveni, că în procesul activităţii organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea certificatelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbare nume şi prenume etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate în soluţionarea unor cerinţe suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu permit acest lucru. Este vorba despre situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sunt în drept de a reveni la numele de familie deţinut până la căsătorie).

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate, autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin ordinul Departamentului Tehnologii Informaţionale (în prezent – Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează, că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

În acest context, misiunea diplomatică solicită cetăţenilor moldoveni să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notarii din ţara de reşedinţă, pentru împuternicirea persoanelor din Moldova în vederea efectuării rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.

 

ATENTIE!
În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci cînd copilul călătorește cu unul dintre părinți, 
NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.

NOTĂ:
În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de deplasare la Ambasadă, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar din Regatul Spaniei.

Actele notariale întocmite la notarii spanioli, pentru a fi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi legalizate cu Apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) de către Colegiile Notariale teritoriale din Spania.

Lista Colegiilor Notariale din cele 17 comunități autonome spaniole poate fi accesată la următorul link:
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/el-notariado-en-espana/colegios-notariales

Ulterior, actele notariale vor trebui traduce, fie în Republica Moldova fie în Spania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Spania, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie legalizată cu Apostila de la Haga.

Lista actualizată a traducătorilor autorizați din diverse localități ale Spaniei, inclusiv de limba română sau rusă, poate fi consultată accesînd următorul link:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/ListadoTIJ.pdf

Lista traducătorilor autorizați din Republica Moldova poate fi consultată accesînd următorul link:
http://www.justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/traducatori/extras_din_registrul_de_stat_al_interpretilor.