Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Acte notariale

 

Pentru a solicita emiterea unei procuri sau declarații, cetățenii sunt rugați să se programeze în prealabil, accesând următorul link: https://ambasadarminspania.setmore.com

Programarea urmează a fi făcută separat pentru emiterea fiecărui documentNU se vor acorda servicii consulare multiple în cadrul unei singure programări.

 

Autentificarea notarială a procurilor

Cetățenii Republicii Moldova aflaţi temporar sau permanent pe teritoriul Regatului Spaniei, care doresc să împuternicească o persoană pentru a le reprezenta interesele în Republica Moldova pe diferite probleme, în cadrul diferitelor instituţii, se pot adresa personal la Ambasadă pentru autentificarea unor împuterniciri, cu prezentarea următoarelor documente:

 

-         Actul de identitate valabil la data eliberării actului notarial (pașaportul, buletinul de identitate + fișa de însoțire);

-         Copia pașaportului sau buletinului de identitate al persoanei pe numele căreia se întocmește actul notarial.

 

Autentificarea notarială a declarațiilor

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declarații se prezintă următoarele documente:

-         Un act de identitate valabil (pașaport / buletin de identitate);

-         Informația exactă despre persoana sau persoanele în interesul cărora se autentifică semnătura pe declarație (numele, prenumele, data şi locul nașterii, domiciliul permanent etc.).

 

ATENȚIE: Legislaţia Republicii Moldova nu permite autentificarea procurilor sau declarațiilor prin poștă, fax sau e-mail.

Procurile sau declarațiile sunt semnate de către solicitant în prezența funcționarului consular.

 

Autentificarea fotocopiilor

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, se prezintă următoarele documente:

-         Un act de identitate valabil (pașaport / buletin de identitate);

-         Originalul actului fotocopia căruia urmează a fi autentificată.

 

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligației de obținere a documentelor de stare civilă

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei aduce la cunoștința cetăţenilor moldoveni că în procesul activității organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea certificatelor de stare civilă prin reprezentant (naștere, căsătorie, divorț, schimbare nume şi prenume etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate în soluționarea unor cerințe suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terțe nu permit acest lucru. Este vorba despre situațiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorț (pentru cei ce sunt în drept de a reveni la numele de familie deținut până la căsătorie).

 

În esență, conținutul majorității procurilor formulate, autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menționat prevederile punctului 95 al Instrucțiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin ordinul Departamentului Tehnologii Informaționale (în prezent – Ministerul Economiei și Infrastructurii) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează, că completarea actului de divorț este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorțului.

În acest context, misiunea diplomatică solicită cetăţenilor moldoveni să ia în considerație cele menționate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notarii din ţara de reşedinţă, pentru împuternicirea persoanelor din Moldova în vederea efectuării rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.

 

ATENTIE!

În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci când copilul călătorește cu unul dintre părinți, NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.

IMPORTANT:

Cuantumul taxelor consulare și aferente pentru serviciile prestate poate fi accesat aici: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

NOTĂ:

În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de a se deplasa la Ambasadă, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar din Regatul Spaniei.

 

Actele notariale întocmite la notarii spanioli, pentru a fi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi legalizate cu Apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) de către Colegiile Notariale teritoriale din Spania.

 

Lista Colegiilor Notariale din cele 17 comunități autonome spaniole poate fi accesată la următorul link: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/el-notariado-en-espana/colegios-notariales

Ulterior, actele notariale vor trebui traduce, fie în Republica Moldova fie în Spania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Spania, aceasta de asemenea trebuie sa fie legalizată cu Apostila de la Haga. 

Lista actualizată a traducătorilor autorizați din diverse localități ale Spaniei, inclusiv de limba română sau rusă, poate fi consultată accesând următorul link: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/ListadoTIJ.pdf

 

Lista traducătorilor autorizați din Republica Moldova poate fi consultată pe următorul link: http://www.justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/traducatori/extras_din_registrul_de_stat_al_interpretilor