Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Apostila

E-APOSTILA

 

Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 739 din 18.09.2013, au fost operate unele modificări şi completări ale HG nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei. Astfel, potrivit noilor modificări, începând cu 1 octombrie 2013, se eliberează doar apostila semnată digital (e-apostila), care constă într-o alonjă (prelungire a unui document) ce va conţine apostila semnată electronic şi copia actului oficial supus apostilării - ambele acte găsindu-se într-un fişier format pdf.

 

Totodată, menţionăm că, începând cu data de 01.10.2013, Ministerul Justiţiei al RM – în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea apostilei – nu mai eliberează apostile semnate olograf, conform modelului vechi, fapt care nu aduce atingeri asupra valabilităţii apostilelor emise pînă la această dată. Autenticitatea apostilelor semnate electronic începînd cu 01.10.2013, cît şi cele semnate olograf pînă la această dată, pot fi verificate prin intermediul portalului www.apostila.gov.md. 

 

Pentru informare, se comunică faptul că, apostila electronică este implementată potrivit recomandărilor Apostille Handbook (www.hcch.net/upload/apostille_hbe.pdf), precum şi a concluziilor  (www.hcch.net/upload/e-app8uy_concl_en.pdf)  de pe urma Forumului Internaţional al e-APP din 17-18 octombrie 2013, organizat la Montevideo (Uruguay), unde au participat reprezentanţi ai statelor membre la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961.

 

Actualmente, sistemul e-apostila este utilizat în Regatul Spaniei, Columbia, Noua Zeelandă, iar Republica Moldova este al 4-lea stat care a implementat procedura în cauză. În conţinutul e-apostilei sunt oferite 2 coduri (codul apostilei şi codul de siguranţă), care odată ce sunt introduse pe pagina-web  www.apostila.gov.md, oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului apostilat.

 

Mai mult ca atît, în cazul în care se vor introduce ambele coduri (codul apostilă şi codul siguranţei), pe lîngă confirmarea autenticităţii apostilei aplicate, portalul  www.apostila.gov.md va oferi opţiunea de a descărcă (download) documentul în cauză în varianta sa integrală în format pdf (e-apostila aplicată cu semnătură digitală şi copia scanată a documentelor supuse apostilării).

 

Menționăm că Ambasada a informat autoritățile spaniole despre noile modificări survenite în procedura de apostilare a documentelor emise de autorităţile Republicii Moldova.

 

IMPORTANT: 

Actele emise de autorităţile Republicii Moldova urmează a fi apostilate la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, pentru a fi prezentate autorităţilor spaniole. Pentru solicitarea aplicării e-apostilei în Republica Moldova - nu este nevoie de procură din partea titularului documentului. Orice persoană se poate adresa cu documentul în original, la Ministerul Justiției (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, intrare din spatele clădirii).

 

Actele emise de autorităţile Regatului Spaniei urmează a fi apostilate la oficiile teritoriale/regionale ale Ministerului Justiţiei al Regatului Spaniei, pentru a fi prezentate autorităților moldovenești.

 

E-APOSTILLA

La Embajada de la República de Moldova en el Reino de España informa acerca de las recientes modificaciones en la aplicación de la Apostilla de la Haya por las autoridades moldavas.

 

De conformidad con la Decisión del Gobierno de la República de Moldova no. 739 de fecha de 18 de septiembre de 2013 ha sido modificada y completada la Decisión del Gobierno no. 163 de fecha de 15 de febrero de 2007 sobre la optimización de la estructura del Ministerio de Justicia y la aprobación del Reglamento sobre la aplicación de la apostilla.

 

Según las nuevas modificaciones, a partir del 01 de octubre de 2013 el Ministerio de Justicia de la República de Moldova emitirá únicamente apostilla firmada digitalmente (e-apostillas), la cual consiste en una extensión que contiene la apostilla firmada digitalmente y la copia del documento a apostillar. Ambos documentos se encontrarán en un fichero de formato PDF.

 

Asimismo se menciona que el Ministerio de Justicia de la República de Moldova, como autoridad competente para la aplicación de la apostilla, ya no emite apostillas firmadas ológrafamente, según el antiguo modelo, lo cual no perjudica la validez de las apostillas emitidas anterior a la fecha mencionada. La autenticidad, tanto de las apostillas firmadas digitalmente, a partir del 01.10.2013, como de las firmadas olografamente, se puede averiguar a través del portal www.apostila.gov.md.

 

El contenido de la e-apostilla lleva dos códigos (el código de la apostilla y el código de seguridad), los cuales, una vez introducidos en la página web: www.apostila.gov.md. ofrecen la posibilidad de averiguar la autenticidad del documento apostillado y, tambien, la opción de descargar dicho documento en formato PDF (la e-apostilla de firma digital y la copia escaneada de los documentos presentados para la aplicación de la apostilla).

 

Tambien, se comunica que la apostilla digital está implementada de acuerdo a las recomendaciones de Apostille Handbook (www.hcc.net/upload/apostille_hbe.pdf) y las conclusiones  (www.hcc.net/upload/e-app8uy_concl_en.pdf) del Foro Internacional de e-APP del 17-18 de octubre de 2013, que tuvo lugar en Montevideo (Uruguay), donde participaron representantes de los países miembros del Convenio de la Haya del 05 de octubre 1961.

 

Tras esta última modificación, la República de Moldova ha llegado a ser el cuarto país del mundo que ha implementado, junto a España, Colombia y Nueva Zelanda, este trámite.

 

La Embajada informó a las autoridades españolas sobre las modificaciones arriba mencionadas.