Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Cetăţenia

Cine are dreptul la cetăţenia Republicii Moldova, păstrînd şi cetăţenia altui stat?

 

În conformitate cu art.12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 6 iunie 2000, au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

 

 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-au născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în RASSM, urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

 

DOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN RECUNOAŞTERE

 

Persoana domiciliată peste hotare, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova sau al cărui părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoana care a fost deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova după 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor pot depune la Ambasadă cerere de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

 

Pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele documente:

 

 • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • două fotografii color, 3,5 x 4,5 cm;
 • certificatul de naştere;
 • documentul intern de identitate şi paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorţ sau hotărârea judiciară de divorţ şi certificatul de căsătorie cu indicarea faptului desfacerii căsătoriei;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • certificatul de naştere a copiilor minori cu vârsta până la 18 ani;
 • certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova după 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul, cazier judiciar din ţara de domiciliere şi cazier judiciar din Republica Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. (+373 22) 25-51-55;
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare de 10 euro şi a taxei aferente de 10 euro.

 

IMPORTANT!

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat la notar al celuilalt părinte.

 

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar.

 

DOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN NATURALIZARE

 

În conformitate cu art.17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare persoanele:

 

 • domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani sau nu mai puţin de 3 ani la părinţi sau copii (inclusiv la adoptanţi sau adoptaţi), cetăţeni ai Republicii Moldova sau căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova de cel puţin 3 ani;
 • sau domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani;
 • apatrizii sau persoanele recunoscute refugiate, conform prevederilor legii naţionale şi domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 8 ani;
 • care cunosc şi respectă prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
 • care cunosc limba română în măsura suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
 • care au surse legale de existenţă;
 • pierd sau renunţă la cetăţenia unui alt stat, daca o deţin, cu excepţia cazurilor cînd pierderea sau renunţarea la cetăţenia unui alt stat nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută.

 

REDOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Regatul Spaniei, care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova la Madrid.

 

Pentru examinarea cererii de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele documente:

 

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei, în trei exemplare;
 • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
 • actul de identitate sau paşaportul spaniol;
 • adeverinţa de la domiciliu din Regatul Spaniei despre componenţa familiei, în original, cu traducere autentificată în limba română a Republicii Moldova;
 • cazierul judiciar eliberat de autorităţile spaniole, cu traducere autentificată în limba română a Republicii Moldova;
 • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare de 10 euro şi a taxei aferente de 10 euro.

 

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Cetăţenii Republicii Moldova care deţin EMIGRARE AUTORIZATĂ în Regatul Spaniei, (ştampila în paşaport pe primele pagini ”AUTORIZAREA EMIGRARII ÎN REGATUL SPANIEI" - în cazul ăsta, a fost retras buletinul de identitate de către autoritățile competente ale Republicii Moldova) și care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune dosarul respectiv la Ambasadă la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + 4 copii (se selectează după caz):

 

 • cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova – se completează la Ambasadă (în trei exemplare). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia, în 4 exemplare, în care se indică datele biografice – (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul) – de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv:
 • numele, prenumele, data şi locul naşterii;
 • cetăţenia actuală şi cea precedentă;
 • studiile (anii înmatriculării şi absolvirii);
 • locurile de muncă (anii angajării şi concedierii);
 • data plecării în Regatul Spaniei;
 • data şi temeiul primirii permisului de şedere în Regatul Spaniei;
 • data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Regatul Spaniei;
 • datele privind starea civilă;
 • locul de domiciliere;
 • data şi locul naşterii, locul domiciliului actual şi cetăţenia părinţilor, soţului, soţiei, copiilor;
 • adeverinţa de la organele locale din Regatul Spaniei despre componenţa familiei legalizată cu Apostila de la Haga şi tradusă în limba română cu Apostila de la Haga;
 • adeverinţa privind deţinerea cetățeniei (Ex: copia paşaportului spaniol, etc.) sau/şi garanţia dobîndirii cetăţeniei spaniole (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii) legalizate cu Apostila de la Haga şi traduse în limba română cu Apostila de la Haga;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii;
 • certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatele de naştere ale copiilor minori cu vărsta pînă la 18 ani, indiferent de faptul unde s-au născut şi dacă renunţă sau nu la cetăţenie (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere);
 • declaraţia în scris a copilului cu vîrsta între 14 şi 18 ani, privind consimţământul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi se certifică la Ambasadă;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul renunţării la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte, sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părinteşti, sau neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova;
 • acordul ambilor părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare de 300 euro şi a taxei aferente de 10 euro.