Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Cetăţenia

Cetățenia

Cine are dreptul la cetățenia Republicii Moldova, păstrând şi cetățenia altui stat?

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 6 iunie 2000,  au dreptul să dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere:

      persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre părinții sau buneii cărora s-au născut pe teritoriul menționat;

      urmașii persoanelor care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ținutul Herța sau în RASSM, dacă domiciliază în mod legal şi obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova;

      persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmașii lor.

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

Persoana domiciliată peste hotare, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova sau al cărui părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoana care a fost deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova după 28 iunie 1940, precum şi urmașii lor pot depune la Ambasadă cerere de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere.

Pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere, solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele documente:

      cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezența funcționarului consular);

      autobiografia (va conține informaţii despre data şi locul nașterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupația şi locul de trai);

      două fotografii color, 3,5 x 4,5 cm;

      certificatul de naștere;

      documentul intern de identitate şi pașaportul pentru călătorii în străinătate;

      certificatul de căsătorie;

      certificatul de divorț sau hotărârea judiciară de divorț şi certificatul de căsătorie cu indicarea faptului desfacerii căsătoriei;

      certificatul de deces al soțului/soției;

      certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorț);

      certificatul de naștere a copiilor minori cu vârsta până la 18 ani;

      certificatul de naștere al părinților sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova după 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;

      cazierul judiciar din ţara cetățenia căreia o deține solicitantul, cazier judiciar din ţara de domiciliere şi cazier judiciar din Republica Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. (+373 22) 25-51-55;

      bonul bancar de achitare a taxei consulare şi celei aferente.

IMPORTANT: În cazul în care numai unul dintre părinți dobândește cetățenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimțământul autentificat la notar al celuilalt părinte.

În cazul recunoașterii cetățeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimțământul acestora autentificat de notar.

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare

În conformitate cu art.17 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul să dobândească cetățenia Republicii Moldova prin naturalizare persoanele:

      domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin în ultimii 10 ani sau nu mai puțin de 3 ani la părinții sau copiii (inclusiv la adoptanți sau adoptați), cetățeni ai Republicii Moldova sau căsătoriți cu cetățeni ai Republicii Moldova de cel puțin 3 ani;

      sau domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani;

      apatrizii sau persoanele recunoscute refugiate, conform prevederilor legii naționale şi domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 8 ani;

      care cunosc şi respectă prevederile Constituției Republicii Moldova;

      care cunosc limba română în măsura suficientă pentru a se integra în viața socială;

      care au surse legale de existență;

      pierd sau renunță la cetățenia unui alt stat (dacă o dețin), cu excepția cazurilor când pierderea sau renunțarea la cetățenia unui alt stat nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută.

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

      Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Regatul Spaniei, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere în acest sens la Ambasada Republicii Moldova la Madrid sau la Consulatul Republicii Moldova la Barcelona.

      Pentru examinarea cererii de redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele documente:

      autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinți, soț (soție), copii, motivul pierderii cetățeniei, în trei exemplare;

      originalul adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);

      actul de identitate sau pașaportul spaniol;

      adeverința de la domiciliu din Regatul Spaniei despre componența familiei, în original, cu traducere autentificată în limba română a Republicii Moldova;

      cazierul judiciar eliberat de autorităţile spaniole, cu traducere autentificată în limba română a Republicii Moldova;

      patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

      bonul bancar de achitare a taxei consulare şi celei aferente. 

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

Cetățenii Republicii Moldova care dețin EMIGRARE AUTORIZATĂ în Regatul Spaniei (ștampila în pașaport pe primele pagini ”AUTORIZAREA EMIGRARII ÎN REGATUL SPANIEI") și care doresc sa renunțe la cetățenia Republicii Moldova, pot depune dosarul respectiv la Ambasadă la data şi ora stabilită de către funcționarul consular, inclusiv următoarele acte în original + 4 copii (se selectează după caz):

      cerere-chestionar adresată Președintelui Republicii Moldova – se completează la Ambasadă (în trei exemplare). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezența funcționarului consular;

      autobiografia, în 4 exemplare, în care se indică datele biografice – (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceștia renunță la cetățenie împreună cu solicitantul) – de la naștere şi până la data depunerii cererii, inclusiv:

-          numele, prenumele, data şi locul nașterii;

-          cetățenia actuală şi cea precedentă;

-          studiile (anii înmatriculării şi absolvirii);

-          locurile de muncă (anii angajării şi concedierii);

-          data plecării în Regatul Spaniei;

-          data şi temeiul primirii permisului de ședere în Regatul Spaniei;

-          data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu     domiciliu permanent în Regatul Spaniei;

-          datele privind starea civilă;

-          locul de domiciliere;

-          data şi locul nașterii, locul domiciliului actual şi cetățenia părinților, soțului, soției, copiilor;

 

      adeverința de la organele locale din Regatul Spaniei despre componența familiei legalizată cu Apostila de la Haga şi tradusă în limba română cu Apostila de la Haga;

      adeverința privind deținerea cetățeniei (ex: copia pașaportului spaniol, etc.) și/sau garanția dobândirii cetățeniei spaniole (valabilă nu mai puțin de un an din data depunerii cererii) legalizate cu Apostila de la Haga şi traducerea în limba română cu Apostila de la Haga;

      pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, valabil nu mai puțin de un an din data depunerii cererii;

      certificatul de naștere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

      certificatele de naștere ale copiilor minori cu vârsta până la 18 ani, indiferent de faptul unde s-au născut şi dacă renunță sau nu la cetățenie (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

      certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorț (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

      certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere);

      declarația în scris a copilului cu vârsta între 14 şi 18 ani, privind consimțământul său de a renunța la cetățenie. Această declarație se perfectează şi se certifică la Ambasadă;

      declarația autentificată notarial a părintelui, cetățean al Republicii Moldova, privind consimțământul renunțării la cetățenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte, sau certificatul ori altă dovadă privind decăderea din drepturi părintești, sau neapartenența la cetățenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunță la cetățenia Republicii Moldova;

      acordul ambilor părinți, cetățeni ai Republicii Moldova, privind renunțarea copilului minor la cetățenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenența părinților la cetățenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privința copilului);

      patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

      bonul bancar de achitare a taxei consulare şi celei aferente.

Cuantumul taxelor consulare și celor aferente pentru serviciile prestate poate fi consultat aici: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente