Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Emigrare autorizată

SEMNIFICAŢIA noţiunii EMIGRARE AUTORIZATĂ – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate. (Ştampila în paşaport pe primele pagini ”Autorizarea emigrării în Regatul Spaniei”).

 

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, care solicită autorizarea emigrării, depun PERSONAL la Consulatul General, la data şi ora stabilită de funcționarul consular următoarele acte în original + 2 copii (se selectează după caz):

 

 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • Buletinul de Identitate (paşaportul de uz intern);
 • Livretul Militar (pentru supuşi militari) sau certificatul privind excluderea din evidenţa militară;
 • Adeverinţa de pensionar (pentru pensionari);
 • 4 (Patru) fotografii color - 35x45 mm;
 • Certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 • Certificatul de la inspectoratul fiscal al Republicii Moldova privind lipsa datoriilor;
 • Permisul de şedere eliberat de către autorităţile competente ale Regatului Spaniei;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămîne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • Dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

* Declaraţiile pot fi perfectate şi autentificate notarial la Ambasadă.

 

* Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).