Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Perceperea taxelor consulare, aferente şi a taxelor pentru serviciile prestate de Agenția Servicii Publice este reglementată de: Legea nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare şi Hotărîrea Guvernului nr. 1036 din 17.09.2007 pentru aprobarea unor regulamente privind modul de incasare, utilizare şi evidență a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată.

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei aduce la cunoştinţă următoarele:

 

Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu este posibilă.

Achitarea propriu-zisă a acţiunii consulare, care urmează a fi prestată de către Ambasadă, poate fi efectuată – exclusiv – la oficiul bancar indicat de către funcţionarul consular.

 

LISTA TAXELOR CONSULARE

Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

 

Nr.
crt.
ServiciulTariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20
2Tip B - viză de tranzit40
3Tip C - viză de scurtă şedere60
4Tip D - viză de lungă şedere80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova40
2Introducerea datelor copilului în paşaportul părintelui
(cu sau fără aplicarea fotografiei copilului)
10
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv150
4Eliberarea titlului de călătorie20
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective300
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie50
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă250
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani50
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei150
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv20
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice30
     b) în numele persoanei juridice60
2Autentificarea testamentului30
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj100
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru
o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 (pentru
o pagină)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc20
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie10
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului15
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10
11Întocmirea protestelor de mare30
12Asigurarea probelor50
13Alte acte notariale50
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice30
     b) pentru persoane juridice60
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova30
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte30

 

LISTA TAXELOR AFERENTE

Cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente suportate de către Ambasada Republicii Moldova  din Regatul  Spaniei, Madrid în urma prestării serviciilor consulare

 

Nr.
crt.
ServiciulTariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar0
2Tip B - viză de tranzit0
3Tip C - viză de scurtă şedere0
4Tip D - viză de lungă şedere0
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului biometric de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului biometric de cetăţean al Republicii Moldova23
2.Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al Republicii Moldova20
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv10
4Eliberarea titlului de călătorie5
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
3Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova5
5Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova5
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie5
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie10
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă10
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani10
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei10
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv10
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv10
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice5
     b) în numele persoanei juridice5
2Autentificarea testamentului5
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj5
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale5 pentru fiecare luna
5Legalizarea semnăturilor de pe documente5
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc5
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie5
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului5
9Primirea documentelor la păstrare5 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv5
11Întocmirea protestelor de mare5
12Asigurarea probelor5
13Alte acte notariale5
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice5
     b) pentru persoane juridice5
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova5
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte5

 

LISTA ŞI TARIFELE LA SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE AGENȚIA SERVICII PUBLICE, PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE, PRIN INTERMEDIUL MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI OFICIILOR CONSULARE ALE RM

Anexa nr.1 la Ordinul Agenția Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015 (in vigoare din 20 mai 2015)

 

1.4. ACORDAREA SERVICIILOR PRIN INTERMEDIUL MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI OFICIILOR CONSULARE ALE REPUBLICII MOLDOVA
1.Eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova (СА) pentru cetăţeanul RM aflat provizoriu în străinătate30 zile calendaristice6€
15 zile calendaristice10€
5 zile lucrătoare19€
2.Eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova (СА) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP), paşaportului de tip sovietic) declarat pierdut sau furat, pentru cetăţeanul RM aflat provizoriu în străinătate30 zile calendaristice6€
15 zile calendaristice15€
5 zile lucrătoare29€
3.Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) pentru cetăţeanul RM aflat provizoriu în străinătate:24 ore 
  a)fără fotografierea persoanei 2€
  b)cu fotografierea persoanei sau cu scanarea fotografiei acesteia 3,50€
4.Eliberarea fişei de însoţire la buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova (RA de generaţia I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului, pentru cetăţeanul RM aflat provizoriu în străinătate30 zile calendaristice1€
15 zile calendaristice1,50€
5 zile lucrătoare3€
5.Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA) pentru cetăţeanul RM aflat în străinătate30 zile calendaristice39€
15 zile calendaristice49€
5 zile lucrătoare69€
6.Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA) pentru copilul cu vârsta sub 7 ani aflat în străinătate30 zile calendaristice30€
15 zile calendaristice37€
5 zile lucrătoare53€
7.Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA) pentru copilul cu vârsta de la 7 până la 12 ani aflat în străinătate30 zile calendaristice30€
15 zile calendaristice37€
5 zile lucrătoare53€
8.Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA) pentru cetăţeanul RM aflat în străinătate, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu30 zile calendaristice30€
15 zile calendaristice37€
5 zile lucrătoare53€
9.Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA) pentru cetăţeanul RM aflat în străinătate, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent30 zile calendaristice30€
15 zile calendaristice37€
5 zile lucrătoare53€
10.Examinarea dosarului privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova persoanei aflate în străinătate (G5)1 angratuit
11.Înregistrarea cetăţeanului Republicii Moldova aflat temporar în străinătate (R):La momentul adresării 
  1) la domiciliu în Republica Moldova:  
    a) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I; 0,50€
    b) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia II sau III; 2
  2) la reşedinţă în Republica Moldova: 0,50€
12.Înregistrarea cetăţeanului Republicii Moldova aflat temporar în străinătate, cu radierea din evidenţă de pe adresa anterioară (R):La momentul adresării 
  1) la domiciliu în Republica Moldova:  
    a) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I; 1€
    b) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia II sau III; 2
  2) la reşedinţă în Republica Moldova: 1€
13.Radierea din evidenţă a cetăţeanului Republicii Moldova la cere¬rea solicitantului sau a proprietarului locuinţei, aflat în străinătate24 ore0,50€
14.Examinarea cererii pentru autorizarea emigrării cetăţeanului Republicii Moldova aflat în străinătate90 zile calendaristicegratuit
60 zile calendaristice34€
(pentru dosar)
30 zile calendaristice71€
(pentru dosar)